Policydokument för varvet, ESK

Klubbens användning av mobilkran.
Klubbens egen fasta kran bör utnyttjas i största möjliga mån av ekonomiska och praktiska skäl - den klarar båtar upp till 5 ton. Klubben rekommenderar anskaffning av båtvagn. För övriga har klubben en hydraulvagn och en flakvagn (för lättare båtar) som kan användas vid transport till egna bockar eller annan anordning för vinterförvaringen.
Båtar under 1 ton tas inte upp med mobilkran.
Prioritet till mobilområdet ges i första hand till båtar som väger 4,5 ton och mer.
    
Disposition av platser på varvsområdet.
Båtöverbyggnad eller jämförligt arrangemang får inte bli stående år från år. Det skall rivas efter sjösättningen. Överbyggnaden får inte vara större än 40 cm på vardera sidan om båten.

Den som låter sin båt ligga kvar på varvet över sommaren skall ha tungt vägande skäl till det och i annat fall betala sommaravgift. Varvschefen fattar beslut.

Båtbyggeriet
Efter ansökan som lämnas före 31 maj och förslag från varvschefen fattar styrelsen beslut om beläggningen i lokalen. Särskild avgift utgår för den som har sin båt i båtbyggeriet.

Användning av elektricitet på varvet.
Av säkerhetsskäl får el kablar ej vara anslutna när båten är utan tillsyn.

Styrelsen