Varvet

Klubben disponerar två varvsområden vid Kungsängstull beläget i södra Uppsala alldeles norr om Kungsängsbron vid Fyrisån. Dessa områden rymmer ca. 300 båtar och här finns vatten, el och toaletter att tillgå. Klubben har en egen kran som kan lyfta båtar upp till 5 ton. Tyngre båtar och båtar utan vagn tas upp med inhyrd mobilkran.

Varvsavgifter
Grundavgift 45 kr/m2, dock lägst 500 kr.
Lyft i varvets fasta kran samt transport med varvets traktor ToR 600 kr.
Mobillyft 1200 kr.
Övriga lyft 300 kr/tillfälle
Plats i klubbens båtbyggeri 3000 kr.

Båtar som ligger kvar på varvet efter den 1 juli debiteras sommaravgift (se grundavgift) Vid sjösättning och upptagning förutsätts att båtägaren samt minst en man till deltar. Vid utebliven hjälp debiteras 200 kr extra/per tillfälle. Sjösättning och upptagning vid andra tidpunkter än de ordinarie sker efter överenskommelse med varvspersonalen.

Varvsplatsansökan
Varvsplats söks genom att skicka en ”varvsplatsansökan” till Ekolns Segelklubb, Box 229, 751 04, Uppsala. Det går också bra att lämna den vid varvs eller hamnkontoret. Märk kuvertet med ”Varvet”. Före den 30 juni vill vi ha din ansökan. Blanketten finns att skriva ut här på hemsidan och att hämta på varvs eller hamnkontoret.

Nya varvsliggare placeras i kö sorterad efter inträdesår i klubben och meddelande om varvsplats kommer i mitten av augusti. Det är aldrig försent för nya medlemmar att söka plats då det oftast är en viss omsättning på båtar under hela hösten.

Blankett för Varvsplatsansökan, klicka här!

Båtbyggeri
Esk har en båtbyggerilokal med plats för tre medelstora båtar. I lokalen finns några fasta maskiner som kan vara användbara vid nybygge eller renovering. Lokalen hyrs ut till ESK:s medlemmar och ansökan görs till varvschefen.
Visa större karta

Policy för varvet, ESK

Klubbens användning av mobilkran.
Klubbens egen fasta kran bör utnyttjas i största möjliga mån av ekonomiska och praktiska skäl – den klarar båtar upp till 5 ton. Klubben rekommenderar anskaffning av båtvagn. För övriga har klubben en hydraulvagn och en flakvagn (för lättare båtar) som kan användas vid transport till egna bockar eller annan anordning för vinterförvaringen.
Båtar under 1 ton tas inte upp med mobilkran.
Prioritet till mobilområdet ges i första hand till båtar som väger 4,5 ton och mer.

Disposition av platser på varvsområdet
Båtöverbyggnad eller jämförligt arrangemang får inte bli stående år från år. Det skall rivas efter sjösättningen. Överbyggnaden får inte vara större än 40 cm på vardera sidan om båten.

Den som låter sin båt ligga kvar på varvet över sommaren skall ha tungt vägande skäl till det och i annat fall betala sommaravgift. Varvschefen fattar beslut.

Båtbyggeriet
Efter ansökan som lämnas före 31 maj och förslag från varvschefen fattar styrelsen beslut om beläggningen i lokalen. Särskild avgift utgår för den som har sin båt i båtbyggeriet.

Användning av elektricitet på varvet.
Av säkerhetsskäl får el kablar ej vara anslutna när båten är utan tillsyn.